Systeeminnovatie in de Veenweiden

Opdrachtgever: Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC)


Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC). Het programma beoogt een ontwikkeling in gang te zetten naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd. 

Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw

In mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw vastgesteld. Dit kader is onder andere gericht op het bevorderen van innovaties in de landbouw in het veenweidegebied.

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is een vertaling daarvan naar de praktijk. Het bevat concrete voorstellen voor innovatieve projecten in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs.

Systeeminnovaties

Het programma richt zich op systeeminnovaties. Daarin spelen, naast de integratie van technische en natuurlijke aspecten, ook de sociale en bestuurlijke aspecten een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat de projecten binnen het programma niet alleen direct bijdragen aan de doelen uit het Stimuleringskader, maar ook de weg bereiden voor verdere ontwikkelingen en samenwerking in de Veenweiden.

Mijn bijdrage

Als hoofdauteur van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden heb ik alle bij het VIC bekende, lopende initiatieven en projecten die relevant zijn voor het programma samengebracht en er een coherent geheel van gemaakt. Ook heb ik samen met de andere medewerkers van het VIC gezorgd voor nieuwe initiatieven voor in dit programma. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag en het contact met de opdrachtgever, de Provincie Zuid-Holland.

Nu de subsidie is toegekend en het programma in de uitvoerende fase verkeert, bewaak ik namens het VIC als programmaleider de voortgang en werk ik in overleg met de Provincie de communicatiestrategie uit. 

Meer informatie

Meer projecten

Koeien

Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

Project 2

Systeeminnovatie in de Veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door...

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.

Project Modelpolder

Het project Modelpolder is een ontwerpproces voor een virtuele polder waarin de mogelijkheden en knelpunten van Sture...