Sturen met Water

Opdrachtgever: Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC)


Sturen met Water is een systeeminnovatie in het beheer van grondwater. Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand actief, per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage (OWD). Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of in een gebied voor alle percelen en op ieder moment voortaan een eigen grondwaterpeil ingesteld worden. 

Onderwaterdrainage

Door onderwaterdrainage ontstaat een directe relatie tussen slootpeil en grondwaterpeil en kan het grondwaterpeil naar functie variëren. Zo kunnen percelen waar op dat moment geen koeien of landbouwmachines op staan gebruikt worden voor de opslag van grondwater. In percelen die draagkracht nodig hebben voor agrarisch gebruik kan het grondwaterpeil juist worden verlaagd.

Door de grondwaterstand op perceelniveau naar behoefte te regelen, kunnen de schadelijke effecten van veenerosie, zoals bodemdaling, CO2-uitstoot en de emissie van nutriënten worden beperkt.

Samenwerking boeren en waterschappen

Heldere en verbindende afspraken tussen waterschappen en agrariërs vormen het uitgangspunt. Van daaruit wordt de veehouder zelf medeverantwoordelijk voor het grondwaterpeil op zijn perceel. Daarmee zijn diverse doelen gediend, zoals:

  • Rendabele landbouw
  • Schoon water
  • Hoogwaardige natuur
  • Beperking van bodemdaling
  • Efficiënt gebruik van water
  • Efficiënt omgaan met nutriënten in de bodem
  • Het beperken van emissies naar de lucht

Sturen met Water vraagt soms forse aanpassingen in werk- of denkwijze maar heeft uiteindelijk een positief effect op de diverse doelen en belangen van de betrokkenen. Provincies, waterschappen, agrariërs en natuurbeheerders en bewoners van het buitengebied hebben immers allemaal belang bij goed watermanagement.

Mijn rol in dit project

Sturen met Water is een programma van het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC). Ik ben aan het VIC verbonden als Innovatiemanager en ben projectmanager van Sturen met Water.

Het concept van Sturen met Water is bedacht door Frank Lennsinck van het VIC en door mij samen met hem en Joost Heijkers uitgewerkt. Ik heb gezorgd voor de projectvoorstellen om Sturen met Water verder te onderzoeken en  gezorgd dat bij de betrokken partijen voldoende draagvlak ontstond om de projecten te gaan uitvoeren. Ik heb ook gezorgd voor de financiering van het project door de provincie en de waterschappen.

Als projectmanager ben ik nu  verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de projecten binnen Sturen met Water.

Meer informatie over Sturen met Water?

Download de brochure

Meer projecten

Koeien

Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

Project 2

Systeeminnovatie in de Veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door...

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.

Project Modelpolder

Het project Modelpolder is een ontwerpproces voor een virtuele polder waarin de mogelijkheden en knelpunten van Sture...