Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Opdrachtgever: Gebiedscommissie Utrecht-West


De Nadere Programmering Aanpak Veenweiden wordt een programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren. De Contourennotitie Nadere Programmering Aanpak Veenweiden, die ik in opdracht van  de Gebiedscommissie Utrecht-West heb opgesteld, is een eerste aanzet daartoe. Momenteel ben ik als programmaleider bezig om het programma te vullen met projecten.

De problematiek van de Veenweiden

Het Westelijke Veenweidengebied is een zeldzaam en waardevol landschapstype met eigen natuurwaarden. De groene vergezichten, de afwisseling van water en smalle kavels, de weidevogels en de koe in de wei worden sterk gewaardeerd. Het gebied heeft echter ook een geheel eigen problematiek. De oxidatie van veen, die gepaard gaat met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen en nutriënten, brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee.

Gezamenlijke aanpak

In 2004 ondertekenden de toenmalige Minister van LNV en bestuurders van provincies en gemeenten in het Veenweidengebied de Agenda Westelijke Veenweiden. Deze Agenda vormde het startpunt van een gezamenlijke aanpak van de veenweidenproblematiek. Die aanpak is verder uitgewerkt in een samenhangend geheel van gebiedsprojecten, een stimuleringsprogramma en een innovatieprogramma: het Programma Westelijke Veenweiden.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • Afremmen van de bodemdaling
 • Realisatie van een duurzaam en robuust watersysteem
 • Versterking van de ruimtelijke kwaliteit
 • Een ontwikkeling naar duurzaam landgebruik

De Nadere Programmering Aanpak Veenweiden richt zich met name op de eerste twee doelstellingen. Ze omvat praktijkgerichte pilots waarbij vernieuwing en innovatie centraal staan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle kennis en ervaring die er al is, door aan te haken bij bestaande ontwikkelingen in het gebied.

De belangrijkste actoren in dit proces zijn provincies, gemeenten, waterschappen, boeren, landbouworganisaties en natuurbehoudorganisaties. Draagvlak bij deze organisaties is cruciaal voor het proces. Door middel van interviews met vertegenwoordigers van deze organisaties heb ik de wensen die er leven samengebracht.

Thema's

De Contourennotitie Nadere Programmering Aanpak Veenweiden bevat vier thema's voor nadere uitwerking van de programmering:

 1. Het nieuwe melkveebedrijf
  Het steunen van de ontwikkeling van de melkveehouderij naar economisch vitale, duurzame bedrijven die in kunnen spelen op nieuwe maatschappelijke eisen, klimaatverandering en het afremmen van bodemdaling.
   
 2. Nieuwe teelten
  Het zoeken naar nieuwe vormen van landbouw die nieuwe economische perspectieven kunnen bieden voor het gebied en naast, of gecombineerd met, de huidige melkveehouderij kunnen inspelen op de nieuwe maatschappelijke eisen, klimaatverandering en het afremmen van bodemdaling.
   
 3. Nieuwe watersystemen
  Zoeken naar mogelijkheden om het watersysteem klaar te maken voor de effecten van de klimaatverandering en de functies van het gebied te bedienen tegen aanvaardbare kosten.
   
 4. Nieuwe oplossingen voor infrastructuur en bebouwing 
  Zoeken naar en uittesten van nieuwe invalshoeken bij het omgaan met infrastructuur en bebouwing in het buitengebied.

Download de Contourennotitie Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Meer projecten

Koeien

Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

Project 2

Systeeminnovatie in de Veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door...

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.

Project Modelpolder

Het project Modelpolder is een ontwerpproces voor een virtuele polder waarin de mogelijkheden en knelpunten van Sture...