Project Modelpolder

Opdrachtgever: Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC)


De kern van Sturen met Water is dat de grondwaterstand op perceelsniveau naar behoefte wordt geregeld. Om te toetsen of de uitgangspunten van Sturen met Water in de praktijk toepasbaar zijn, worden twee projecten uitgevoerd: Sturen met Nutriënten en Modelpolder. Bij het project Modelpolder staan de governance aspecten van Sturen met Water centraal. 

Sturen met Water op polderniveau

In de Modelpolder verkennen boeren, landbouworganisaties, bestuurders en medewerkers van provincies, waterschappen, gemeenten en andere belanghebbenden met elkaar de mogelijkheden en knelpunten van Sturen met Water op polderniveau. Het gaat daarbij om zaken als:

  • Verdeling van materiële en immateriële baten en lasten 
  • Organisatie, monitoring en handhaving
  • Draagvlak

Actief delen van kennis

Door met alle betrokken partijen in een gezamenlijk ontwerpproces voor een virtuele polder  de vertaling van het concept naar de praktijk te laten maken, krijgen ze meer inzicht in elkaars belangen en kunnen zij actief kennis delen over de mogelijkheden van de innovatie.

Het doel van deze aanpak is om ervoor  te zorgen dat Sturen met Water zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de verschillende partijen. Dat biedt immers de beste kans dat Sturen met Water in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Mijn rol in het project

Ik fungeer namens het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) als opdrachtgever voor dit project. Mijn taak is onder andere om te zorgen dat bij de Modelpolder ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit andere relevante projecten. Het project wordt uitgevoerd door WUR Lifestock Research met betrokkenheid van experts van Alterra. Waar nodig worden ook andere partijen ingeschakeld. 

Meer projecten

Koeien

Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

Project 2

Systeeminnovatie in de Veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door...

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.

Project Modelpolder

Het project Modelpolder is een ontwerpproces voor een virtuele polder waarin de mogelijkheden en knelpunten van Sture...